REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
L’Ajuntament, Ple en sessió ordinària de dia 21 de març de 2016, va acordar l’aprovació provisional del “Reglament participació ciutadana”.
Publicat anunci sobre dita aprovació al BOIB núm. 39 de data 26-03-2016, es varen presentar al·legacions que varen ser resoltes per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada en data 23 de maig de 2016, quedant el text íntegre del citat Reglament de la següent manera:
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços