Reglament de participació ciutadana
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de març 2016, va acordar l'aprovació provisional del Reglament de participació ciutadana
Això atès, s’exposa al públic, mitjançant la inserció d’aquest anunci en el tauler d’edictes de la Corporació i en el BOIB, l’aprovació del citat Reglament, juntament amb el seu expedient instruït a l’efecte, durant el termini de 30 dies en els quals els interessats podran presentar, si escau, les reclamacions que considerin oportunes.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços