Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança que regula el preu públic per la prestació del servei d’Escoleta Municipal.

QUEDA OBERT EL TERMINI PER PRESENTAR AL·LEGACIONS SOBRE DITA ORDENANÇA
L’Ajuntament Ple en sessió ordinària el dia 17 d’octubre de 2011, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança que regula el preu públic per la prestació del servei d’Escoleta Municipal.
Això atès, s’exposa al públic, mitjançant la inserció d’aquest anunci en el tauler d’edictes de la Corporació i en el BOIB, la modificació de la citada Ordenança juntament amb el seu expedient instruït a l’efecte, durant el termini de 30 dies en els quals els interessats podran presentar, si escau, les reclamacions que considerin oportunes.
En cas que no se’n presentin, l’acord fins a les hores provisional s’entendrà elevat automàticament a definitiu, en virtut de la presumpció establerta a l’article 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Podeu consultar-la al document adjunt.
Bookmark and Share