Aprovació inicial Padró fems 2014
Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada en data 13 d'octubre de 2014, el Padró Municipal de contribuents de la taxa de recollida i tractament de residus sòlids de l'exercici 2014, que ascendeix a un total de 245.886,60 euros.
Això atès, s’exposa al públic mitjançant la inserció d’aquest anunci en el tauler d’edictes de la Corporació i en el BOIB, durant el termini de 15 dies hàbils en els quals els interessats podran presentar, si escau, les reclamacions que considerin oportunes.
En cas que no se'n presentin, l'acord fins a les hores provisional s'entendrà elevat automàticament a definitiu.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços